top of page

Petycja do Grupy kontaktowej Episkopatów Polski i Niemiec


Do Grupy Kontaktowej Episkopatów Polski i Niemiec

Czcigodni Ekscelencje Księża Biskupi,

zwracamy się do Waszych Ekscelencji Księży Biskupów z prośbą o wsparcie w stworzeniu opieki duszpasterskiej dla polskojęzycznych katolików diecezji Magdeburg.

W tej sprawie w ostatnich latach wielokrotnie kierowane były listy otwarte i prośby do ordynariusza diecezji, JE bpa dra Gerharda Feige. Niestety nie znalazł on czasu nawet na spotkanie z autorami listów, a pisemne odpowiedzi ograniczają się do potwierdzenia blokady.

Diecezja magdeburska dotychczas ignoruje wielokrotnie powtarzane oferty zatrudnienia kapłana skierowanego przez Polską Misję Katolicką (delegaturę Konferencji Biskupów Niemieckich), niezależnie od ogólnego dramatycznego braku księży na obszarze diecezji.

Dla polskojęzycznych katolików w całej Saksonii-Anhalt (wg urzędowych statystyk ok. 13 tys. stałych mieszkańców z wyłącznie polskim paszportem) odprawiana jest nieregularnie jedna msza w miesiącu w Magdeburgu (od stycznia 2019 co 2 tygodnie), kiedy to istnieje możliwość skorzystania z sakramentu pojednania, jedna msza w miesiącu w Halle oraz jedna w Weißenfels.

Na terenie diecezji nie istnieje dla tych katolików katechizacja, rekolekcje, duszpasterstwo młodzieży i wiele innych form pobożnościowych znanych z kościoła katolickiego w Polsce.

Polacy mieszkający i pracujący w Saksonii-Anhalt najczęściej nie posługują się językiem niemieckim w stopniu umożliwiającym korzystanie z niemieckojezycznej posługi duszpasterskiej. Wielu z nich jest zatrudnionych w dużych firmach spedycyjnych lub przemyśle, w agencjach pracy czasowej i firmach budowlanych, wykonują najmniej atrakcyjne czynności. Pozostawieni sami sobie nie znajdują wsparcia w strukturach diecezji magdeburskiej. Dochodziło do sytuacji, kiedy w przypadku ciężkiej choroby, wypadku i zagrożenia życia osoby te nie mogły skorzystać z sakramentu chorych, a w chwilach kryzysu nie mogły znaleźć kapłana, który ich wysłucha.

Wszystkie próby rozwiązania tej sytuacji spotykają się z blokadą Biskupa Dr. Feige, który jednocześnie przewodniczy Komisji Ekumenicznej Konferencji Biskupów Niemieckich. Bp Dr Feige wielokrotnie w swoich wystąpieniach mówi o otwartości i dialogu z innymi wyznaniami chrześcijańskimi. Niestety, polskojęzyczni katolicy w tej diecezji mogą o takim traktowaniu jedynie marzyć.

Chcielibyśmy wierzyć w zapewnienie Ordynariusza Magdeburskiego, że nie jest to spowodowane dostosowaniem się do nastrojów politycznych w tym kraju związkowym, gdzie w ostatnich wyborach do parlamentu krajowego Alternatywa Dla Niemiec (AfD) zdobyła 24,3% głosów.

Prosimy Czcigodnych Księży Biskupów o wsparcie czynem i modlitwą dla objęcia polskojęzycznych katolików diecezji Magdeburg właściwą opieką duszpasterską.

An die Kontaktgruppe der Deutschen und der Polnischen Bischofskonferenz

Ehrwürdige Exzellenzen Bischöfe,

wir wenden uns an Sie mit der Bitte um Unterstützung für die Gründung einer Seelsorge für polnisch-sprachige Katholiken der Diözese Magdeburg.

In dieser Angelegenheit wurden in den letzten Jahren mehrmals offene Briefe und Bitten an den Diözesanbischof S.E. Dr. Gerhard Feige gerichtet. Leider hat er keine Zeit für ein Treffen mit den Unterzeichnern gefunden, die schriftlichen Antworten beschränken sich nur auf eine Bestätigung der Blockade.

Die Diözese Magdeburg ignoriert bis heute mehrfach wiederholte Angebote, einen Kaplanen zu beschäftigen, der von der Polnischen Katholischen Mission (Delegatur der Deutschen Bischofskonferenz) geschickt würde, unabhängig vom dramatischen Priestermangel in der Diözese.

Für polnisch-sprachige Katholiken in Sachsen-Anhalt (nach amtlichen Statistiken ca. 13 Tsd. Dauereinwohner mit nur polnischem Pass) gibt es in Magdeburg unregelmäßig eine heilige Messe und Beichtgelegenheit pro Monat (seit Januar 2019 alle 2 Wochen), eine Messe in Halle und eine in Weißenfels. Auf dem Gebiet der Diözese gibt es für diese Katholiken keine Katechese, keine Besinnungstage, keine Jugendseelsorge, es fehlen weitere Frömmigkeitsformen, die in der katholischen Kirche in Polen bekannt sind.

Die in Sachsen-Anhalt lebenden und arbeitenden Polen verfügen in der Regel über keine ausreichenden Deutschkenntnisse, die eine Nutzung deutschsprachiger Seelsorge möglich gemacht hätten. Viele von ihnen sind in großen Speditionsfirmen oder Industrie, in Zeitarbeitsfirmen und Bauunternehmen beschäftigt, sie führen die unattraktivsten Tätigkeiten aus. Sich selbst überlassen finden sie keine Unterstützung in den Strukturen der Diözese Magdeburg. Es gab Vorfälle, bei denen schwer Kranke, bei Unfall und Lebensbedrohung keine Möglichkeit hatten, eine Krankensalbung zu empfangen und in Krisensituationen, in denen kein Kaplan gefunden werden konnte, mit dem sie sprechen konnten.

Alle Versuche, diese Situation zu lösen, treffen auf eine Blockadehaltung von Bischof Dr. Feige, der gleichzeitig die Ökumenekommission der Deutschen Bischofskonferenz leitet. Bischof Dr. Feige betonte vielfach in seinen Auftritten Offenheit und Dialog anderen christlichen Konfessionen gegenüber. Leider können polnisch-sprachige Katholiken in dieser Diözese von einer derartigen Behandlung nur träumen.

Wir möchten dem Magdeburger Diözesanbischof glauben, dass sein Verhalten nicht durch die Anpassung an das politische Klima in diesem Bundesland verursacht ist, in dem bei letzten Landtagswahlen die Alternative für Deutschland (AfD) 24,3% der Stimmen erhalten hat.

Wir möchten Sie, Ehrwürdige Herren Bischöfe, bitten, mit Tat und Gebet die Errichtung einer angemessenen Seelsorge für polnisch-sprachige Katholiken in der Diözese Magdeburg zu unterstützen.

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Katedra Magdeburska

Nie ma w Magdeburgu drugiej budowli tak ściśle związanej z historią miasta, jak Katedra Świętego Maurycego i Świętej Katarzyny. Obecną świątynię wzniesiono na miejscu zniszczonej w 1207 r. przez pożar

Powraca pręgierz i kozioł ofiarny

18.02.2024 WELT & KIRCHE Stefan Mückl Według prawnika kanonicznego Droga Synodalna obwinia system kościelny za osobistą winę i stosuje bezprawną taktykę zawstydzania. Kościół w Niemczech przeżywa trud

Empfohlene Einträge
Aktuelle Einträge
Archiv
Schlagwörter
Folgen Sie uns!
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page