top of page
FormWGeld.jpg

A Jeśli Ty lub jeden z członków Twojego gospodarstwa domowego otrzymuje jedno z następujących świadczeń, przy obliczaniu których uwzględniono koszty zakwaterowania, czy też złożono wniosek o jedno z następujących świadczeń?

 • Zasiłek dla bezrobotnych II (SGB II) Świadczenie społeczne (SGB II)

 • Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu (SGB VII)

 • Wsparcie dochodu podstawowego (SGB XII) Pomoc na pokrycie kosztów utrzymania (SGB XII)

 • Świadczenia dla osób ubiegających się o azyl (AsylbLG)

 • Świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży (SGB VIII)

 • Pomoc uzupełniająca na utrzymanie (BVG)

 • Dodatek przejściowy (SGB VI)

 • Dotacja na zakwaterowanie dla stażystów/studentów (SGB

proszę zaznaczyć krzyżykiem

Uwaga: Co do zasady wymienionym przez Ciebie członkom gospodarstwa domowego nie przysługuje prawo do dodatku mieszkaniowego, chyba że wyżej wymienione świadczenia przyznawane są w formie pożyczki lub konieczność pomocy (uprawniającej do wyżej wymienionego świadczenia) może być uniknięta lub wyeliminowana przez dodatek mieszkaniowy. To ostatnie może mieć miejsce m.in. w sytuacji, gdy mają oni jedynie (jeszcze) niskie prawo do ww. świadczeń ze względu na inne dochody (np. dochody z pracy), (nadal) mają niskie uprawnienia do wyżej wymienionego świadczenia.

Dotyczy to również członków gospodarstwa domowego, którzy byli brani pod uwagę przy obliczaniu zapotrzebowania na jedno z wyżej wymienionych świadczeń. Wykluczenie ma miejsce również wtedy, gdy wniosek o jedno z wyżej wymienionych świadczeń został złożony, ale nie została jeszcze podjęta decyzja w jego sprawie. Ponadto gospodarstwa domowe są wyłączone z otrzymywania dodatku mieszkaniowego, jeśli wszyscy członkowie otrzymują świadczenia wspierające zgodnie z Ustawą o federalnym wsparciu edukacji (Bundesausbildungsförderungsgesetz) lub trzecią księgą kodeksu socjalnego (Drittes Buch Sozialgesetzbuch) lub są do nich uprawnieni na podstawie przesłanek merytorycznych. Wykluczenie dotyczy również sytuacji, gdy świadczenia na wspieranie edukacji nie są wypłacane tylko dlatego, że dochody własne gospodarstwa domowego lub rodziców przekraczają dopuszczalną kwotę. Wyłączenie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenia na rzecz wspierania edukacji są udzielane wyłącznie w formie pożyczki.

Z zasiłku mieszkaniowego wyłączeni są również członkowie gospodarstwa domowego, którzy są uprawnieni do świadczeń na mocy §§i 13 i 17 Ust. 1 Ustawy o zabezpieczeniu alimentacyjnym (Unterhaltssicherungsgesetz, USG) na czas trwania ich ochotniczej służby wojskowej.

Numery na marginesach odnoszą się do pytań zaznaczonych we wniosku !

Szanowny Wnioskodawco,

Dodatek mieszkaniowy służy zapewnieniu odpowiedniego i przyjaznego rodzinie mieszkania. Jest on wypłacany jako dopłata do czynszu (dotacja do czynszu) dla osobiście zajmowanych mieszkań.

Czy i w jakiej wysokości przysługuje Ci prawo do zasiłku mieszkaniowego zależy od

 • liczby członków gospodarstwa domowego, z którymi mieszkasz;

 • kwoty czynszu do zapłaty;

 • całkowitego dochodu (suma rocznych dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego, które mają być wzięte pod uwagę, pomniejszona o dodatki).

 

Każda osoba fizyczna, która ma wynajęte mieszkanie i sama z niego korzysta, ma prawo do dodatku mieszkaniowego.

Równoważne z tym są

 • najemcy z podobnymi prawami użytkowania, w szczególności posiadacze stałego prawa zamieszkania o charakterze zbliżonym do najmu,

 • osoby, które zajmują powierzchnię mieszkalną we własnym domu, w którym znajdują się więcej niż dwa mieszkania,

 • mieszkańcy domu w rozumieniu ustawy o formach zamieszkania i partycypacji kraju związkowego Saksonii-Anhalt (Wohn- und Participation Act-WTG LSA), których pobyt jest nie tylko tymczasowy.

 • właściciele pełnoetatowego gospodarstwa rolnego, którego część mieszkalna nie jest oddzielona od części gospodarczej.

Prawa do dodatku mieszkaniowego nie mają zasadniczo osoby, które złożyły wniosek lub już otrzymują świadczenia socjalne (zasiłek dla bezrobotnych II, zasiłek socjalny zgodnie z księgą II kodeksu socjalnego, zasiłki dla stażystów na koszty zakwaterowania i ogrzewania zgodnie z księgą II kodeksu socjalnego, zasiłki przejściowe zgodnie z księgą VI kodeksu socjalnego, zasiłki z tytułu uszkodzenia ciała zgodnie z księgą VII kodeksu socjalnego, zasiłki z tytułu podstawowego zabezpieczenia na starość i w przypadku ograniczonej zdolności do pracy zarobkowej, zasiłki z tytułu pomocy w ponoszeniu kosztów utrzymania - pomoc społeczna zgodnie z księgą VII kodeksu socjalnego) świadczenia dodatkowej pomocy na utrzymanie lub innej pomocy obejmującej utrzymanie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, ustawą federalną o emeryturach i rentach (BVG), świadczenia na podstawie ustawy o świadczeniach dla osób ubiegających się o azyl (Asylbewerberleistungsgesetz) i pod pewnymi warunkami osoby otrzymujące zasiłki dla dzieci lub młodzieży zgodnie z ósmą księgą kodeksu socjalnego oraz osoby, które zostały uwzględnione przy obliczaniu jednego z wyżej wymienionych świadczeń, w tym kosztów zakwaterowania. Wyłączenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli wyżej wymienione świadczenia są udzielane wyłącznie w formie pożyczek, lub jeżeli zasiłek mieszkaniowy jest wykorzystywany do uniknięcia lub wyeliminowania potrzeby pomocy w rozumieniu § 9 SGB II, § 19 ust. 1 i 2 SGB XII lub § 27a BVG. Z dodatku mieszkaniowego wyłączeni są również członkowie gospodarstwa domowego, którzy mają prawo do świadczeń na podstawie art. 13 i 17 ust. 2 USG z tytułu trwania ich ochotniczej służby wojskowej.

Jeżeli wszyscy członkowie gospodarstwa domowego są uprawnieni do świadczeń na podstawie ustawy o federalnej pomocy w kształceniu (Bundesausbildungsförderungsgesetz) lub trzeciej księgi kodeksu socjalnego (Drittes Buch) są również wyłączeni z otrzymywania zasiłku mieszkaniowego. Dotyczy to również sytuacji, gdy świadczenia na wspieranie edukacji nie są wypłacane tylko dlatego, że ich własne dochody lub dochody ich rodziców przekraczają dopuszczalną kwotę.

Co do wybranych pytań w formularzu:

1) Co do zasady, osobą uprawnioną do złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego (Wohngeldberechtigte/r) jest osoba, która podpisała umowę najmu/umowę lokatorską. Dotyczy to również sytuacji, gdy osoba ta jest wyłączona z otrzymywania dodatku mieszkaniowego, ponieważ otrzymuje świadczenie wymienione w literze (A), ale składa wniosek w imieniu członków gospodarstwa domowego, którzy nie są wykluczeni z otrzymywania dodatku mieszkaniowego. Jeżeli umowę najmu podpisało więcej członków gospodarstwa domowego, osobą uprawnioną do złożenia wniosku musi być osoba upoważniona przez wszystkich członków gospodarstwa domowego.

5) Na powierzchnię mieszkalną Twojego mieszkania składa się suma powierzchni wszystkich pokoi mieszkalnych oraz powierzchni wykorzystywanych do celów handlowych lub zawodowych.

7) Czynsz/opłata za użytkowanie jest opłatą za użytkowanie powierzchni mieszkalnej wraz z opłatami wyrównawczymi (zimne koszty eksploatacji). Obejmuje to również dopłaty i płatności na rzecz osób trzecich (np. opłaty za sprzątanie ulic, wywóz śmieci), usuwanie odpadów, nawet jeśli są one płacone bezpośrednio gminie). Czynsz nie obejmuje m.in. kosztów energii w gospodarstwie domowym (obejmuje to również pomiary emisji i konserwację kotłów) i ciepłej wody użytkowej oraz wynagrodzenie za korzystanie z garażu, wiaty lub miejsca parkingowego.

Właściciele domów czynszowych z więcej niż dwoma mieszkaniami, którzy mieszkają we własnym domu czynszowym, otrzymują dodatek mieszkaniowy w formie dopłaty do czynszu. Czynsz za lokal mieszkalny zamieszkany przez właściciela musi być kwotą, którą lokator musiałby zapłacić za ten lokal lub za lokal o porównywalnej powierzchni mieszkalnej w okolicy.

14) Członkami gospodarstwa domowego są, oprócz osoby uprawnionej do otrzymywania dodatku mieszkaniowego, wszystkie osoby, które mieszkają z nią we wspólnym gospodarstwie domowym, a mieszkanie, dla którego ubiega się o przyznanie osoba uprawniona do zasiłku mieszkaniowego, stanowi centrum ich stosunków życiowych. Wspólne mieszkanie uważa się za istniejące, jeśli przestrzeń życiowa jest wspólnie zajmowana. W tych warunkach członkami gospodarstwa domowego, oprócz osoby uprawnionej do otrzymywania dodatku mieszkaniowego, są następujące osoby:

 •  małżonkowie,

 •  partnerzy życiowi,

 •  członków wspólnoty odpowiedzialności i odpowiedzialności za własne sprawy,

 •  dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki,

 •  rodzeństwo, ciocie, wujkowie, siostrzenice, bratankowie,

 •  teściowie, teściowie, pasierbowie, pasierbice,

 •  szwagierka, szwagier i ich dzieci, siostrzenice i siostrzeńcy małżonka,

 •  dzieci zastępcze niezależnie od wieku i rodziców zastępczych.

15) W przypadku, gdy mieszkanie jest wspólnie zajmowane przez osoby, które nie należą  do gospodarstwa domowego wnioskodawcy i nie prowadzą z nim wspólnego gospodarstwa domowego, przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego może być brany pod uwagę jedynie proporcjonalny czynsz.

16)  Jako osoba uprawniona do zasiłku mieszkaniowego, składasz wniosek o zasiłek mieszkaniowy

a) dla siebie i wszystkich członków swojego gospodarstwa domowego, jeżeli nikt nie otrzymuje świadczenia na podstawie litery (A). Proszę zaznaczyć pole (a).

lub

b) jako osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego, która otrzymuje świadczenie na podstawie litery (A) i w związku z tym jest wykluczona z otrzymywania dodatku mieszkaniowego, dla jej członków gospodarstwa domowego, którzy nie otrzymują lub nie złożyli wniosku o świadczenie na podstawie lit. (A). W takim razie proszę zaznaczyć pole b) i w polu obok wpisać tylko liczbę tych członków gospodarstwa domowego.

lub

c) z mocą wsteczną, jeżeli wniosek o przyznanie świadczenia został odrzucony. Zasiłek mieszkaniowy może być przyznany z mocą wsteczną, jeśli wniosek o zasiłek mieszkaniowy został złożony przed końcem miesiąca kalendarzowego następującego po dniu, w którym dowiedziałeś się o odmowie. W takim razie proszę zaznaczyć pole c).

17) Jeśli jeden lub więcej członków gospodarstwa domowego wyprowadzi się w trakcie przyznawania zasiłku mieszkaniowego, kwota zasiłku mieszkaniowego zostanie obliczona ponownie. Osoba uprawniona do zasiłku mieszkaniowego musi więc powiadomić o tym urząd ds. zasiłków mieszkaniowych.

19) Śmierć członka gospodarstwa domowego nie powoduje zmiany wielkości gospodarstwa domowego branej pod uwagę przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego przez okres dwunastu miesięcy od miesiąca śmierci. Świadczenie to przestaje jednak obowiązywać w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub jeśli liczba członków gospodarstwa domowego jest zwiększona do liczby sprzed śmierci.

22) Wskaż tutaj, czy otrzymujesz świadczenia bezpośrednie przeznaczone na pokrycie całości lub części czynszu za mieszkanie. Poza świadczeniami z funduszy publicznych, proszę również podać, czy takie świadczenia są otrzymywane od innych osób, np. od pracodawcy lub innych osób. Jeśli tak, świadczenia te zostaną doliczone do Twojego dochodu.

24) Od dochodu należy odliczyć koszty/wydatki związane z przychodami lub koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Ryczałty określone w § 9a Ustawy o podatku dochodowym dla dochodów z pracy i dochodów emerytalnych. Jeśli chcą Państwo powołać się na wyższe koszty uzyskania przychodu lub koszty prowadzenia działalności gospodarczej, muszą je Państwo szczegółowo udowodnić lub przedstawić wiarygodne dowody. Koszty związane z przychodami lub koszty już zwrócone przez innych świadczeniodawców nie mogą być ponownie uwzględnione.

25) Roczny dochód zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych obejmuje wszystkie dodatnie dochody (brutto minus zryczałtowany dodatek na wydatki związane z dochodami) w rozumieniu § 2 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym. Muszą być one deklarowane sumiennie przez wszystkich domowników.

Są to:

 •  Dochód z pracy niezarobkowej (np. pensje, płace, także mini-prace, premie, tantiemy),

 •  wynagrodzenia, które są opodatkowane przez pracodawcę według stawki ryczałtowej,

 •  Dochody z aktywów kapitałowych (np. odsetki z oszczędności, wypłaty z papierów wartościowych)

 •  Dochód z wynajmu i dzierżawy, ale z wyłączeniem dochodu z podnajmu,

 •  renty, emerytury, renty dla wdów i sierot, niezależnie od tego, czy są one otrzymywane w Niemczech czy za granicą,

o ile przekracza ona odpowiednie zryczałtowane koszty związane z dochodami lub wyższe udowodnione lub wiarygodnie wykazane koszty związane z dochodami.

Przy:

 • dochodzie z pracy na własny rachunek oraz

 • dochodzie z handlu i działalności gospodarczej oraz z rolnictwa i leśnictwa

zysk należy uwzględnić jako dochód dla celów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Oprócz dochodu podlegającego opodatkowaniu, należy również uwzględnić niektóre dochody zwolnione z podatku lub częściowo zwolnione z podatku, określone w ustawie o dodatku mieszkaniowym, jak również niektóre ulgi, odliczenia lub amortyzacje, które zgodnie z prawem podatkowym stanowią koszty uzyskania przychodu.

W szczególności obejmuje to następujące dochody:

 • wolna od podatku kwota wypłat emerytur (np. emerytury, renty wdowiej lub sierocej) oraz innych wypłat i świadczeń z tytułu poprzednich świadczeń,

 • dodatki za pracę w niedziele, święta i w nocy,

 • zryczałtowany dodatek dla oszczędzających,

 • nieopodatkowane świadczenia z tytułu zaopatrzenia emerytalnego,

 • świadczenia płacone przez osoby, które nie są członkami gospodarstwa domowego, na opłacenie czynszu,

 • wolne od podatku- nieopodatkowane części świadczeń emerytalnych,

 • wartość czynszowa mieszkań zajmowanych przez właścicieli,

 • amortyzacja oszczędnościowa, zwiększone odliczenia i amortyzacja specjalna,

 • świadczenia emerytalne i uposażenie na mocy federalnej ustawy o emeryturach i rentach oraz ustaw do niej się odnoszących,

 • Świadczenia zastępujące płacę i dochód (np. zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek krótkoterminowy, odszkodowanie zimowe, zasiłek chorobowy, dzienny zasiłek chorobowy,

 • zasiłek macierzyński, dodatek do zasiłku macierzyńskiego, zasiłek z tytułu niewypłacalności, zasiłek przejściowy, zasiłek pielęgnacyjny, pomoc integracyjna,

 • rekompensata za utratę zarobków, świadczenie przedemerytalne, kwoty uzupełniające i dodatki do świadczeń, zasiłek rodzicielski), dochody zagraniczne, wydatki zwracane opiekunowi z tytułu kosztów wychowania w przypadku opieki dziennej i w przypadku opieki całkowitej nad dziećmi oraz w przypadku pełnoetatowej opieki nad młodymi dorosłymi, także bieżące świadczenia na pokrycie kosztów niezbędnego utrzymania dla nieletnich i młodych dorosłych w mieszkaniach wspomaganych,

 • zasiłki związane z kształceniem (np. zasiłek na kształcenie zawodowe, stypendia, świadczenia z Begabtenförderungswerke, zasiłki na mocy BAföG i Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz),

 • finansowanie absolwentów przyznawane w formie dotacji,

 • płatności na utrzymanie (w gotówce lub w naturze) od osób niewchodzących w skład gospodarstwa domowego, pomoc na utrzymanie, dodatki na utrzymanie oraz świadczeń na mocy ustawy o zaliczkach z tytułu świadczeń alimentacyjnych,

 • odprawy.

Proszę zawsze podawać swój dochód oraz dochód członków gospodarstwa domowego w kwocie brutto. Odliczenia z tytułu wydatków związanych z dochodem oraz ewentualne dodatki są przyznawane przez urząd ds. zasiłków mieszkaniowych.

Również jednorazowy dochód (patrz nr 21), który został osiągnięty w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, jest brany pod uwagę dla celów prawa o dodatkach mieszkaniowych i dlatego musi być zadeklarowany.

W celu udokumentowania rocznego dochodu należy przedłożyć odpowiednie dokumenty (np. zaświadczenie o zarobkach, ostatnie rozliczenie podatku dochodowego, zaświadczenie o wpłacie zaliczki itp.), wymiar podatku dochodowego, zawiadomienia o wpłacie zaliczek oraz ostatnie zeznanie podatkowe, a także bilans lub rachunek zysków i strat).

26) Koszty opieki nad dziećmi (np. wydatki na przedszkola, żłobki, świetlice, żłobki, przedszkola, ośrodki opieki dziennej, opiekunowie do dzieci) mogą być uwzględnione przy obliczaniu rocznego dochodu zgodnie z § 14 Ust. 1 Ustawy o Zasiłku Mieszkaniowym (WoGG). Odpowiednia wysokość kosztów uzyskania przychodów określona jest w § 10 ust. 1 nr 5 i. w zw. z § 52 ust. 24a zdanie 2 ustawy o podatku dochodowym. Wydatki na opiekę nad dziećmi zasadniczo nie są ujmowane, jeżeli są lub zostały przejęte przez strony trzecie.

32) Dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadających orzeczenie o 100 % lub niższym niż 100% niesprawności, ale z jednoczesnym zapotrzebowaniem na opiekę w domu lub w częściowej opiece stacjonarnej w rozumieniu § 14 księgi XI Kodeksu Socjalnego, od dochodu  całkowitego odliczane są również ulgi zgodnie z § 17 nr 1 WoGG. Słowo "Domowy" należy traktować dosłownie. Potrzeba opieki w domu nie dotyczy osób, które są zakwaterowane jako pacjenci stacjonarni (np. w domach opieki). W przypadku ofiar prześladowań narodowosocjalistycznych i ich rówieśników w rozumieniu ustawy federalnej o odszkodowaniach odlicza się również dodatek.

33) Konto bankowe jest zawsze wymagane, ponieważ zasiłek mieszkaniowy jest wypłacany tylko bezgotówkowo.

35) Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji zawartych we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i zwrócenie szczególnej uwagi na swoje obowiązki w zakresie powiadamiania.

Jeśli potrzebujesz dalszych informacji na temat tego, jak ubiegać się o zasiłek mieszkaniowy, skontaktuj się z pracownikami Twojego odpowiedzialnego organu ds. dodatków mieszkaniowych.

Video ze wskazówkami TUTAJ!

Spółdzielnie mieszkaniowe  z tańszymi mieszkaniami:

 

hermes-hausverwaltung-ag.de
gewobag.de
dpfonline.de
gesobau.de
fortuna-eg.de
howoge.de
eb-commercial.de
conforma-immobilien.de
degewo.de
deutsche-wohnen.com
ypsilon-liegenschafts-Hausverwaltung

http://www.wohnpool.de/wohnungsunterneh

 

Najlepiej spytać Hausmajstra - wie najwięcej...  

bottom of page