top of page

Polskie paszporty

Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie uprzejmie informuje, że w celu złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego należy wcześniej dokonać elektronicznej rezerwacji terminu wizyty w urzędzie za pośrednictwem portalu
www.e-konsulat.gov.pl.

 

 

Zgodnie z ustawą złożenie wniosku o dokument paszportowy odbywa się osobiście. Przy składaniu wniosku o paszport pobierane są odciski palców od osób, które ukończyły 13 lat. 

 

 

Czas oczekiwania

 

Paszporty drukowane są w Polsce. W związku z tym czas oczekiwania na wydanie paszportu przez konsula wynosi około 8 tygodni.

W przypadku konieczności posiadania ważnego dokumentu tożsamości w okresie oczekiwania na paszport, istnieje możliwość wystąpienia z dodatkowym wnioskiem o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport biometryczny.

 

Wymagane dokumenty

 

  1. Czytelnie wypełniony w języku polskim i podpisany wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, dostępny na miejscu w urzędzie konsularnym. Podpis w prostokątnej ramce pod zdjęciem składają osoby od 13 roku życia. W punkcie 6 formularza wniosku należy wpisać aktualny adres w Niemczech, w punkcie 7 - ostatnie miejsce zameldowania w Polsce. W przypadku aplikowania jednocześnie o paszport tymczasowy należy wypełnić 2 wnioski.

  2. Posiadany polski dokument paszportowy do wglądu, a w razie jego braku ważny polski dowód osobisty. Dokument paszportowy pozostanie w posiadaniu właściciela. Ponowne jego okazanie do wglądu będzie potrzebne - celem anulowania - przy odbiorze nowego paszportu. W przypadku utraty paszportu lub jego zniszczenia należy złożyć odpowiednie oświadczenie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli dane w przedkładanych dokumentach lub dane zawarte w dostępnych konsulowi ewidencjach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby wnioskującej o dokument paszportowy, konsul może żądać przedłożenia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie tej osoby.

  3. Jedna kolorowa fotografia (w przypadku aplikowania jednocześnie o paszport tymczasowy - 2 fotografie) o wymiarach 3,5x4,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na białym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być delikatnie podpisana (tak, aby nie zniszczyć zdjęcia) na odwrocie ołówkiem (wyraźnie: imię, nazwisko i data urodzenia). W przypadku dzieci przed ukończeniem 5 roku życia dopuszczalne są odstępstwa od powyższych zasad. Zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. Nr 152 poz. 1026), osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, ubiegająca się o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego, może złożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. W takim przypadku należy przedłożyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

  4. Polski odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia (oryginał) - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osoby nieposiadające numeru PESEL.

  5. Polski odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o noszonym nazwisku (oryginał)
    - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.

 

Uwaga: W postępowaniu paszportowym wykorzystane mogą być tylko polskie akty stanu cywilnego. Zagraniczne akty urodzenia i małżeństwa podlegają - przed złożeniem wniosku o paszport - umiejscowieniu w urzędzie stanu cywilnego w Polsce.

 

 

W przypadkach, gdy faktyczny stan cywilny wnioskodawcy lub informacje dostępne konsulowi w systemie PESEL odbiegają od treści przedłożonego polskiego aktu stanu cywilnego konsul może żądać przedłożenia odpisu aktu sporządzonego nie wcześniej niż przed trzema miesiącami.

 


W przypadku uznania/zaprzeczenia ojcostwa/ojca fikcyjnego (wpisanego na podstawie art. 42. 2 ustawy o aktach stanu cywilnego), przysposobienia i adopcji oraz w każdym przypadku, gdy miała miejsce zmiana nazwiska w trybie innym niż poprzez zawarcie związku małżeńskiego konieczne jest dostarczenie polskiego odpisu zupełnego aktu urodzenia.

 

 

Paszport dla dziecka

 

Dzieciom do lat 13 wydaje się paszporty z okresem ważności 5 lat, jeżeli dziecku nadano już nr ewidencyjny PESEL. Jeżeli dziecko nie posiada numeru PESEL należy przedłożyć polski odpis aktu urodzenia. Numer PESEL może zostać nadany przez konsula przy okazji pierwszej sprawy paszportowej. Nadanie numeru PESEL jest w takiej sytuacji bezpłatne i nie wymaga formalnego wniosku.

 

Paszporty 5-letnie, wydawane dzieciom po ukończeniu 12-go roku życia zawierają dodatkowo drugą cechę biometryczną (obok fotografii) - odciski palców.

 

Małoletnim powyżej 13 lat wydaje się paszporty 10-letnie.

 

Wniosek o wydanie paszportu dla osoby małoletniej składają oboje rodzice lub opiekunowie prawni.

 

Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego obecność dziecka nie jest wymagana, jeżeli nie ukończyło ono 5 lat. We wszystkich pozostałych przypadkach obecność małoletniego jest obowiązkowa.

 

Do wydania dokumentu paszportowego wymagana jest zgoda obojga rodziców lub opiekuna prawnego (dotyczy to również ponownego wydania paszportu dla dziecka). Wniosek złożony przez jednego rodzica (obywatela polskiego) wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy w kraju, konsula polskiego za granicą lub notariusza, uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców. Przy braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. Akceptowane są zarówno wyroki sądów polskich jak też niemieckich. W przypadku zgonu jednego z rodziców konieczne jest dostarczenie oryginału aktu zgonu.

 

Rodzice załatwiający sprawy osobiście w urzędzie konsularnym składają oświadczenie przed urzędnikiem konsularnym. W momencie składania oświadczenia powinni przedłożyć ważne dokumenty tożsamości – w przypadku obywateli polskich polski dokument paszportowy lub dowód osobisty, w przypadku obywateli Unii Europejskiej - paszport lub dowód osobisty, a w przypadku obywateli innych państw - paszport.

 

 

Paszporty tymczasowe

 

Paszporty tymczasowe z okresem ważności do 12 miesięcy konsul wydaje obywatelom polskim przebywającym za granicą na powrót do miejsca stałego pobytu, w nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny, w przypadku pilnej podróży służbowej albo obywatelom oczekującym na wydanie paszportu biometrycznego.

bottom of page