top of page

STATUT

 

ZWIĄZKU POLAKÓW W MAGDEBURGU E.V.

 

Statut sporządzony w dniu 6.6.2015, zmieniony w dniu 9.9.2015

 

PREAMBUŁA

 

Pomny polskiego pochodzenia, dumy narodowej i ponad 100letniej tradycji emigracji i Polonii

w Niemczech, w obliczu nowego rozdziału w stosunkach europejskich, w szczególności miedzy Rzeczpospolita Polska a Republiką Federalną Niemiec - oraz historycznego otwarcia demokratycznej Europy, które honoruje zmiany społeczne, gospodarcze i polityczne w Polsce, pomny niezaprzeczalnego wkładu Polaków i Niemców w dziedzictwo kulturowe oraz znaczenia wymiany kulturalnej dla współczesnego zrozumienia i pojednania naszych narodów, Związek Polaków w Magdeburgu

postanawia

w oparciu o umowę o dobrym sąsiedztwie, podpisaną przez Rzeczpospolita Polska i Republikę Federalna Niemiec w dniu 17. czerwca 1991, realizować proces integracyjny kręgów Polaków z granica, służyć interesom całej ludności polskojęzycznej, wzmacniać związki Polaków na obczyźnie - poprzez rozpowszechnianie i promocje dziedzictwa kulturowego, osiągnięć kraju naszych przodków oraz naszej nowej ojczyzny Republiki Federalnej Niemiec, dla dobra obecnego i przyszłych pokoleń, którym zjednoczona Europa stwarza szansę życia w pokoju i przyjaźni.

 

 

ROZDZIAŁ 1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Bund der Polen in Magdeburg e.V.“  (Związek Polaków w Magdeburgu). Założone zostało 6 czerwca 2015 z siedzibą w Magdeburgu. Po przyjęciu tego statutu ma zostać dokonany odpowiedni wpis w rejestr.

 

ROZDZIAŁ 2

 

CEL STOWARZYSZENIA, DOBROCZYNNOŚĆ I MAJĄTEK

 

§ 2

Celem stowarzyszenia jest wspieranie etosu międzynarodowego, tolerancji na wszystkich płaszczyznach kulturowych oraz myśli porozumienia narodów, ochrona i reprezentacja interesów osób, o których mowa w umowie o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, we wszystkich obszarach urzędowych i administracji publicznej Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej oraz ochrona ich interesów zgodnie z konstytucją kraju stałego pobytu, wspieranie działań zmierzających do tolerancji, wzajemnego szacunku i zrozumienia między narodami, umożliwiających zachowanie i pielęgnację tożsamości etnicznej i kulturowej - w szczególności współpracy z wszystkimi, którzy mają na celu dobrosąsiedzkie stosunki miedzy Republiką Federalną Niemiec i Rzeczpospolitą Polską, służącymi zbliżeniu obu narodów,  udostępnienie materialnej i logistycznej pomocy oraz środków technicznych, służących realizacji celów stowarzyszenia w oparciu o konstytucję, umowę o dobrym sąsiedztwie między RFN i RP z 17. czerwca 1991, jego statut i postanowienia.

 

§3

Stowarzyszenie może ustanawiać ordery stowarzyszeniowe, odznaki honorowe oraz wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym, które zasłużyły się dla stowarzyszenia i dla realizacji jego celów.

 

§4

Stowarzyszenie śledzi wyłącznie i bezpośrednio cele dobroczynne w sensie prawa podatkowego, które dotyczy podatkowo uprzywilejowanych celów -  w szczególności poprzez wspieranie celów opisanych w § 2.

Stowarzyszenie działa dobroczynnie i nie śledzi w pierwszym rzędzie własnych celów ekonomicznych.

Działalność ekonomiczna dozwolona jest wyłącznie w granicach określonych prawem - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Nikt nie może być uprzywilejowany poprzez wydatki, które obce są celom stowarzyszenia, albo przez niewspółmiernie wysokie honoraria.

 

§ 5

Majątek stowarzyszenia składa się ze składek członkowskich, dotacji publicznych i prywatnych oraz darowizn.

Środki stowarzyszenia mogą być wydawane wyłącznie na cele statutowe. Członkowie nie otrzymują żadnych dotacji ze środków stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ 3

 

CZŁONKOSTWO I ZAKOŃCZENIE CZŁONKOSTWA

 

§6

Rozróżniamy następujące rodzaje członkostwa:

l) Członkostwo zwyczajne,

2) Członkostwo grupowe,

3) Członkostwo wspierające,

4) Członkostwo honorowe.

 

Członkiem zwyczajnym  może zostać każda osoba, bez względu na religię, która ukończyła 17 rok życia, posiada obywatelstwo Republiki Federalnej Niemiec lub Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tutaj stałe miejsce zamieszkania.

Członków zwyczajnych przyjmuje zarząd na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie, z pisemnego polecenia dwóch członków stowarzyszenia.

Przeciw decyzji zarządu odmawiającej członkostwa, przysługuje prawo do odwołania się w ciągu 21 dni.

 

 

Członkiem grupowym może zostać każde stowarzyszenie zarejestrowane na terenie Republiki Federalnej Niemiec, popierające cele stowarzyszenia.

Zachowuje ono swoją samodzielność organizacyjną, a swoje prawa statutowe realizuje przez swoich statutowych przedstawicieli.

Ma ono prawo, we własnym imieniu używać miana "stowarzyszony ze Związkiem Polaków w Magdeburgu".

O przyjęciu decyduje zarząd, jak w punkcie 1. 

 

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zasłużyła się w szczególny sposób dla stowarzyszenia lub dla realizacji jego celów. 

Jest ona zwolniona z płacenia składek członkowskich.

Członkostwo honorowe nadaje zebranie walne na wniosek zarządu.

 

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zainteresowana jest realizacją lub pomocą w realizacji celów stowarzyszenia.

Członkostwo wspierające przyznawane jest, jak w pt. 1.

 

ZAKOŃCZENIE CZŁONKOSTWA

 

§ 7

Zakończenie członkostwa następuje wraz z

1) wystąpieniem,

2) skreśleniem z listy członków,

3) śmiercią.

 

Wystąpienie następuje poprzez pisemne powiadomienie zarządu i obowiązuje od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 

 

Skreślenie może nastąpić w związku z ciężkim przewinieniem przeciw statutowi lub uchwałom organów stowarzyszenia oraz w związku z działaniami szkodzącymi dobremu imieniu stowarzyszenia i sprzecznymi z jego interesem. 

Uchwałę o skreśleniu podejmuje zarząd. Przeciw tej uchwale można wnieść odwołanie w ciągu 21 dni.

Wraz z zakończeniem członkostwa osoba traci wszelkie prawa odnoszące się do stowarzyszenia i musi oddać legitymację członkowską.

 

ROZDZIAŁ 4

 

STOWARZYSZENIE I JEGO ORGANA

 

§ 8

W skład stowarzyszenia wchodzą osoby fizyczne i prawne.  

Są one zobowiązane do przestrzegania statutu i uchwał organów stowarzyszenia.

Kadencja zarządu trwa 2 lata - aż do wyboru nowego zarządu.

 

§9

Organa stowarzyszenia, to:

a) zebranie walne,

b) zarząd,

c) komisja rewizyjna

 

Zebranie walne

Wybiera ono zarząd zgodnie z BGB (KC).

Zwołanie zebrania walnego następuje pisemnie najpóźniej dwa tygodnie przed terminem zabrania, pocztą elektroniczną.

Wnioski do zebrania walnego muszą być zgłoszone pisemnie i przesłane najpóźniej 1 tydzień przed terminem zebrania.

Wnioski pilne mogą być rozpatrzone przez zebranie walne, jeśli poparte zostaną przez 1/3 obecnych.

Zebranie jest kierowane przez jednego z członków zarządu, bądź osobę przez niego do tego upoważnioną, jako prowadząca zebranie.

Zebranie jest zdolne do uchwalania postanowień, kiedy udział w nim bierze 50% + 1 członków.

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.

 Do zmiany celu stowarzyszenia wystarczą 2/3 głosów wszystkich członków stowarzyszenia. Wybory odbywają się jawnie, bez potrzeby wykluczania wyborów tajnych, o ile taki wniosek członków został przyjęty.

O kolejności porządku dziennego decyduje prowadzący zebranie.

Zmiany statutu wymagają większości 2/3 głosów - z wyjątkiem innych przewidzianych w regulacjach BGB (KC)

Przebieg zebrania protokołowany jest przez protokolanta, protokół podpisuje zarząd lub prowadzący zebranie i protokolant.

 

Zarząd jest organem egzekutywy stowarzyszenia.

 

Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i dalszego członka zarządu. Reprezentuje on stowarzyszenie w postępowaniach sądowych i pozasądowych przez przynajmniej dwóch członków zarządu wspólnie. Są oni upoważnieni do składania zobowiązujących oświadczeń w imieniu stowarzyszenia.

Organizuje on i prowadzi bieżące prace stowarzyszenia, wprowadza w życie uchwały zebrania walnego i organów stowarzyszenia.

Opracowuje plan gospodarczy i redaguje raport finansowy za każdy rok kalendarzowy oraz przedkłada je komisji rewizyjnej.

Swoje uchwały zarząd przyjmuje większością głosów. Posiedzenia są protokołowane a protokół podpisuje prezes lub prowadzący posiedzenie i protokolant.

Zarząd spotyka się co najmniej 2 razy w roku na posiedzeniach, które zwoływane są przez prezesa, lub osobę do tego przez niego upoważnioną.

 

Komisja rewizyjna stowarzyszenia

Zadaniem komisji rewizyjnej jest kontrola księgowości i gospodarowania finansami, która to wynika z postanowień BGB (KC).

Wyniki kontroli przedkładane są zebraniu walnemu i zarządowi.

Komisja rewizyjna na zebraniu walnym stawia wniosek o odciążenie zarządu.

Obraduje przynajmniej jeden raz w roku.

 

§ 10

Zarząd może przyjąć uchwałę o zwiększeniu liczby członków organów stowarzyszenia, o ile byłoby to konieczne dla ich skutecznej pracy.

 

ROZDZIAŁ 5

 

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§ 11

Uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia może podjąć wyłącznie zebranie walne większością dwóch trzecich głosów.

Przy rozwiązaniu, unieważnieniu lub wygaśnięciu celów stowarzyszenia, pozostały po uregulowaniu wszystkich zobowiązań majątek stowarzyszenia przypada

a) Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.

lub

b) Deutsch-Polnische Gesellschaft Sachsen Anhalt e.V.

 

bottom of page